തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 228 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, സെപ്റ്റംബർ 2, ബുധനാഴ്‌ച

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 228 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

No, COVID-19 Coronavirus Was Not Bioengineered. Here's The Research That  Debunks That Ideaതിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ച 228 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ – 151

1. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(19) 2. കിളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(21) 3. കരമന മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(49) 4. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(47) 5. ആനയറ സ്വദേശിനി(42) 6. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(25) 7. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(17) 8. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(50) 9. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(41) 10. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി(46) 11. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(25) 12. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(22) 13. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(14) 14. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(30) 15. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(8) 16. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(57) 17. മൈലക്കര സ്വദേശി(4) 18. മൈലക്കര സ്വദേശി(8) 19. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(28) 20. മൈലക്കര സ്വദേശി(34) 21. കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി(35) 22. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(70) 23. പൂഴനാട് സ്വദേശി(54) 24. നെടുങ്കണ്ട സ്വദേശിനി(48) 25. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(44) 26. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(24) 27. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(63) 28. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(31) 29. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(28) 30. മണക്കാട് സ്വദേശി(44) 31. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(30) 32. തൊളിക്കോട് സ്വദേശി(21) 33. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(10) 34. വിതുര സ്വദേശി(24) 35. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(65) 36. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(49) 37. നെടുമങ്ങാട് മഞ്ച സ്വദേശി(50) 38. നെടുമങ്ങാട് അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(66) 39. നെടുമങ്ങാട് അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(62) 40. നെടുമങ്ങാട് അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(6) 41. നെടുമങ്ങാട് അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(42) 42. നെടുമങ്ങാട് അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(9) 43. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(28) 44. നെടുമങ്ങാട് അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(35) 45. നെടുമങ്ങാട് അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(32) 46. വലിയതുറ സ്വദേശി(43) 47. വലിയതുറ സ്വദേശി(60) 48. കണ്ടല സ്വദേശിനി(30) 49. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(35) 50. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി(53) 51. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(58) 52. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(51) 53. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(53) 54. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(5) 55. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(31) 56. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(51) 57. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(30) 58. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(18) 59. തോട്ടക്കാട് സ്വദേശിനി(35) 60. നാലുമുക്ക് സ്വദേശി(35) 61. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(34) 62. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി(11) 63. മച്ചേല്‍ സ്വദേശിനി(48) 64. തിരുമല സ്വദേശിനി(60) 65. ആര്യനാട് സ്വദേശി(25) 66. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(25) 67. മുല്ലൂര്‍ മുക്കോല സ്വദേശി(60) 68. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(65) 69. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(15) 70. ഉച്ചക്കട കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(61) 71. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(30) 72. നേമം സ്വദേശി(39) 73. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(26) 74. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(55) 75. തിരുമല സ്വദേശിനി(18) 76. ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശിനി(84) 77. തിരുപുറം സ്വദേശി(3) 78. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(1) 79. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(44) 80. കരമന സ്വദേശി(44) 81. 54 വയസുള്ള സ്ത്രീ 82. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(8) 83. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(33) 84. അമരവിള സ്വദേശി(25) 85. അമരവിള സ്വദേശി(22) 86. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(27) 87. അമരവിള സ്വദേശിനി(63) 88. അമരവിള സ്വദേശി(70) 89. അമരവിള സ്വദേശിനി(34) 90. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(35) 91. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(27) 92. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(10) 93. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(26) 94. കുമാരപുരം സ്വദേശി(13) 95. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(26) 96. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(22) 97. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശിനി(47) 98. പട്ടം സ്വദേശി(34) 99. മണക്കാട് സ്വദേശി(57) 100. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(48) 101. പുരയിടം സ്വദേശിനി(58) 102. ചാല സ്വദേശിനി(60) 103. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(46) 104. പട്ടം സ്വദേശി(26) 105. കാരക്കോണം സ്വദേശി(25) 106. എള്ളുവിള സ്വദേശി(43) 107. പുവഞ്ചേരി സ്വദേശി(25) 108. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(58) 109. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(27) 110. കഠിനംകുളം സ്വദേശി(48) 111. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(28) 112. കല്ലയം സ്വദേശി(22) 113. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(42) 114. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(75) 115. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(4) 116. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(28) 117. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(25) 118. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(42) 119. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(43) 120. കരമന സ്വദേശി(52) 121. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(32) 122. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(37) 123. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(79) 124. മിത്രാനികേതന്‍ സ്വദേശി(34) 125. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(55) 126. ചാല സ്വദേശി(90) 127. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(31) 128. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(26) 129. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(65) 130. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(47) 131. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(28) 132. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(25) 133. അതിയന്നൂര്‍ സ്വദേശി(46) 134. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(36) 135. പേട്ട സ്വദേശി(37) 136. തിരുമല സ്വദേശി(29) 137. ആറാലൂമൂട് സ്വദേശിനി(26) 138. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(51) 139. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(45) 140. പള്ളിവേട്ട സ്വദേശിനി(59) 141. ഉറിയക്കോട് സ്വദേശി(20) 142. ചെമ്പഴന്തി അണിയൂര്‍ സ്വദേശി(25) 143. തോന്നയ്ക്കല്‍ മംഗലപുരം സ്വദേശിനി(30) 144. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി(23) 145. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(22) 146. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(53) 147. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(20) 148. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(26) 149. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(49) 150. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി(41) 151. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(16)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍ – 60

1. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(34) 2. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(43) 3. വെമ്പായം സ്വദേശിനി(65) 4. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(53) 5. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(23) 6. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശി(30) 7. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(42) 8. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(27) 9. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(18) 10. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(53) 11. അരയൂര്‍ സ്വദേശി(28) 12. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(67) 13. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(25) 14. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(30) 15. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(28) 16. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(56) 17. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(31) 18. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(31) 19. പൂന്തുറ സ്വദേശി(38) 20. കെ.കെ കോണം സ്വദേശിനി(24) 21. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(39) 22. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(13) 23. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(56) 24. ആര്യനാട് സ്വദേശി(41) 25. പെരുകാവ് സ്വദേശി(46) 26. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(8) 27. കണ്ടല സ്വദേശി(1) 28. കണ്ടല സ്വദേശി(30) 29. പൊന്നുമംഗലം സ്വദേശി(56) 30. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(27) 31. വ്‌ളാങ്ങമുറ സ്വദേശി(35) 32. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(47) 33. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ചെമ്പകമംഗലം സ്വദേശിനി(68) 34. റസല്‍പുരം സ്വദേശി(70) 35. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(40) 36. ആക്കുളം സ്വദേശിനി(36) 37. സൗത്ത് കരമന സ്വദേശി(25) 38. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശി(67) 39. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(35) 40. പുല്ലംപാറ സ്വദേശി(29) 41. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(50) 42. ആറ്റുകാല്‍ മണക്കാട് സ്വദേശി(67) 43. ചാല സ്വദേശി(80) 44. കോട്ടയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(27) 45. കുളത്തൂര്‍ ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(50) 46. കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി(48) 47. കരിയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(51) 48. ചാല സ്വദേശിനി(42) 49. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(51) 50. ശൂരനാട് സ്വദേശിനി(29) 51. നെട്ടയം മുക്കോല സ്വദേശി(23) 52. അയണിക്കല്‍ സ്വദേശി(60) 53. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(38) 54. ജഗതി സ്വദേശി(27) 55. വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(47) 56. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ സ്വദേശി(58) 57. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(57) 58. പേട്ട സ്വദേശിനി(23) 59. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(66) 60. പേട്ട സ്വദേശി(49)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ – 13

1. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(49) 2. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(25) 3. കീഴാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(46) 4. കരിയ്ക്കകം സ്വദേശിനി(45) 5. കട്ടച്ചാല്‍കുഴി സ്വദേശിനി(28) 6. കരകുളം സ്വദേശിനി(23) 7. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(27) 8. ആലംകോട് സ്വദേശിനി(50) 9. 57 വയസുള്ള സ്ത്രീ 10. ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശിനി(31) 11. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(39) 12. മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി(57) 13. കുളത്തൂര്‍ ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(53)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ – 01

1. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(46)

മരണപ്പെട്ടവര്‍ – 03

1. കലയ്‌ക്കോട് സ്വദേശി(63) 2. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(80) 3. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(63)


Post Top Ad