തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 477 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, സെപ്റ്റംബർ 5, ശനിയാഴ്‌ച

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 477 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്

 04 സെപ്റ്റംബര്‍ 2020


ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.


*സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍-445*


1. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(14)

2. വര്‍ക്കല സ്വദേശിനി(43)

3. വെട്ടിയറ സ്വദേശി(25)

4. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

5. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

6. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(37)

7. നെടുങ്കണ്ട സ്വദേശി(49)

8. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(31)

9. മലയം സ്വദേശി(32)

10. തിരുമല സ്വദേശി(22)

11. നെടുങ്കണ്ട സ്വദേശിനി(75)

12. കക്കോട് സ്വദേശി(45)

13. കക്കോട് സ്വദേശി(52)

14. കക്കോട് സ്വദേശി(92)

15. കക്കോട് സ്വദേശിനി(40)

16. കക്കോട് സ്വദേശിനി(12)

17. ആനയറ സ്വദേശി(46)

18. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(51)

19. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(44)

20. മണക്കാട് സ്വദേശി(20)

21. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(47)

22. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(10)

23. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(36)

24. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(02)

25. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(24)

26. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(78)

27. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശി(50)

28. അരശുപറമ്പ് സ്വദേശിനി(43)

29. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(74)

30. വെമ്പായം സ്വദേശി(45)

31. നീണ്ടകര സ്വദേശി(20)

32. തിരുമല ഓടാങ്കുഴി സ്വദേശി(33)

33. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(52)

34. വികാസ് ഭവന്‍ സ്വദേശിനി(35)

35. ചെല്ലംകോട് സ്വദേശി(20)

36. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(09)

37. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(39)

38. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(59)

39. ചന്തവിള സ്വദേശി(43)

40. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

41. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

42. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

43. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(10)

44. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(30)

45. മൈലക്കര സ്വദേശി(52)

46. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(75)

47. മൈലക്കര സ്വദേശിനി(15)

48. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

49. മൈലക്കര സ്വദേശി(61)

50. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

51. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(33)

52. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

53. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

54. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(23)

55. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(12)

56. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

57. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

58. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി(16)

59. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(45)

60. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

61. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(65)

62. സത്യന്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി(34)

63. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

64. അരുവിക്കോട് സ്വദേശിനി(13)

65. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

66. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

67. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(41)

68. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

69. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

70. സത്യന്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി(48)

71. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

72. എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശിനി(42)

73. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍

74. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(18)

75. ചെല്ലംകോട് സ്വദേശി(29)

76. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(22)

77. കാരക്കോണം സ്വദേശി(48)

78. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(65)

79. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(24)

80. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(36)

81. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(35)

82. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(13)

83. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(16)

84. പട്ടം സ്വദേശി(33)

85. പട്ടം സ്വദേശി(26)

86. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(48)

87. പട്ടം സ്വദേശി(18)

88. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(18)

89. പട്ടം സ്വദേശി(21)

90. പട്ടം സ്വദേശി(34)

91. പട്ടം സ്വദേശി(29)

92. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(43)

93. കന്യാകുമാരി സ്വദേശി(21)

94. കല്ലറ സ്വദേശി(35)

95. മുദാക്കല്‍ സ്വദേശി(49)

96. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(36)

97. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(67)

98. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(23)

99. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(61)

100. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(50)

101. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(13)

102. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(17)

103. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(34)

104. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(55)

105. ചന്തവിള സ്വദേശിനി(43)

106. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(48)

107. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(02)

108. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(20)

109. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(27)

110. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(05)

111. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(31)

112. താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി(06)

113. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(11)

114. ചന്തവിള സ്വദേശിനി(65)

115. 26 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

116. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(74)

117. തൊളിക്കോട് സ്വദേശി(29)

118. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(27)

119. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(38)

120. തിരുവല്ലം സ്വദേശിനി(70)

121. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(38)

122. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(44)

123. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(38)

124. കരമന സ്വദേശി(58)

125. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)

126. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(19)

127. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(21)

128. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(49)

129. കുമാരപുരം സ്വദേശി(50)

130. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(27)

131. കല്ലയം സ്വദേശി(41)

132. പേരയം സ്വദേശിനി(58)

133. പൂന്തി റോഡ് സ്വദേശിനി(28)

134. പേരയം സ്വദേശിനി(61)

135. 53 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

136. പേരയം സ്വദേശിനി(02)

137. തിരുനെല്‍വേലി സ്വദേശി(37)

138. പെരിങ്ങമല സ്വദേശി(52)

139. കരുമണ്‍കോട് സ്വദേശിനി(25)

140. വെസ്റ്റ് ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശി(49)

141. പേരയം സ്വദേശി(50)

142. അഴകുളം സ്വദേശി(06)

143. പേരയം സ്വദേശി(81)

144. അഴകുളം സ്വദേശിനി(52)

145. പേരയം സ്വദേശിനി(71)

146. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(35)

147. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(55)

148. കുമാരപുരം സ്വദേശി(23)

149. വ്‌ളാങ്ങമുറി സ്വദേശി(63)

150. 64 വയസുള്ള സ്ത്രീ

151. വില്ലുകാരി സ്വദേശി(29)

152. തിരുപുറം സ്വദേശി(17)

153. സ്റ്റാച്യു സ്വദേശി(60)

154. തിരുപുറം സ്വദേശി(25)

155. വടുവാത്ത് സ്വദേശി(69)

156. പേരയം സ്വദേശി(19)

157. അമരവിള സ്വദേശി(34)

158. റസല്‍പുരം സ്വദേശി(11)

159. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(2)

160. അഴകുളം സ്വദേശിനി(24)

161. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി(9)

162. തൈക്കാട് സ്വദേശി(39)

163. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(27)

164. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശി(27)

165. കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശി(54)

166. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(46)

167. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(51)

168. കണ്ടല സ്വദേശി(32)

169. പറണിയം സ്വദേശിനി(39)

170. മണ്ണടിക്കോണം സ്വദേശി(50)

171. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(14)

172. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി(61)

173. പേരയം സ്വദേശി(43)

174. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശിനി(61)

175. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(48)

176. കഞ്ഞംപഴിഞ്ഞി സ്വദേശി(69)

177. നീറമണ്‍കുഴി സ്വദേശി(8)

178. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(48)

179. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(80)

180. തിരുപുറം സ്വദേശി(48)

181. മുടപുരം സ്വദേശി(40)

182. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(5)

183. തൊളിക്കോട് സ്വദേശി(28)

184. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(59)

185. ആലംകോട് സ്വദേശി(56)

186. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(06)

187. ഇളമ്പ സ്വദേശിനി(36)

188. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(65)

189. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(65)

190. ആലുംമൂട് സ്വദേശി(32)

191. അയിലം സ്വദേശിനി(25)

192. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(8)

193. അയിലം സ്വദേശി(3)

194. പൂന്തുറ സ്വദേശി(41)

195. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(32)

196. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(42)

197. കരകുളം സ്വദേശി(20)

198. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(5)

199. മണക്കാട് സ്വദേശി(68)

200. കോട്ടമുകള്‍ സ്വദേശിനി(01)

201. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(31)

202. ഊരുട്ടുകാല സ്വദേശിനി(76)

203. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(18)

204. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(48)

205. മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി(40)

206. നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി(38)

207. പനവൂര്‍ സ്വദേശി(17)

208. അരുവിക്കര സ്വദേശി(20)

209. തിരുപുറം സ്വദേശി(25)

210. ചേങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി(33)

211. മുട്ടട സ്വദേശി(44)

212. ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശിനി(81)

213. തിരുപുറം സ്വദേശി(16)

214. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(20)

215. തിരുപുറം സ്വദേശിനി(21)

216. പുത്തന്‍കട സ്വദേശി(16)

217. പട്ടം സ്വദേശി(15)

218. പുത്തന്‍കട സ്വദേശിനി(41)

219. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(21)

220. പട്ടം സ്വദേശിനി(31)

221. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(42)

222. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശി(38)

223. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(01)

224. കല്ലയം സ്വദേശി(63)

225. കല്ലയം സ്വദേശിനി(14)

226. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(20)

227. കല്ലയം സ്വദേശിനി(54)

228. വലിയവേളി സ്വദേശി(27)

229. കല്ലയം സ്വദേശി(44)

230. അമരവിള സ്വദേശിനി(47)

231. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(24)

232. കല്ലയം സ്വദേശിനി(32)

233. അമരവിള സ്വദേശിനി(23)

234. കല്ലയം സ്വദേശിനി(11)

235. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(40)

236. പന്തലക്കോട് സ്വദേശിനി(47)

237. തൊഴുക്കല്‍ സ്വദേശി(48)

238. പേയാട് സ്വദേശി(39)

239. കള്ളിക്കുളം സ്വദേശിനി(38)

240. കാലടി സ്വദേശി(33)

241. തിരുപുറം സ്വദേശി(52)

242. കുരീപുഴ സ്വദേശിനി(67)

243. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(44)

244. മണക്കാട് ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(50)

245. പുത്തന്‍കട സ്വദേശിനി(19)

246. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(68)

247. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(33)

248. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(39)

249. വേങ്ങോട് സ്വദേശിനി(52)

250. വേങ്ങോട് സ്വദേശി(2)

251. മണികണ്‌ഠേശ്വരം സ്വദേശി(27)

252. വേങ്ങോട് സ്വദേശിനി(24)

253. നെട്ടത്താണി സ്വദേശിനി(21)

254. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(35)

255. എള്ളുവിള സ്വദേശിനി(47)

256. നെട്ടത്താണി സ്വദേശിനി(23)

257. പെരുമാതുറ സ്വദേശി(19)

258. നെട്ടത്താണി സ്വദേശി(11)

259. നെട്ടത്താണി സ്വദേശിനി(23)

260. നെട്ടത്താണി സ്വദേശിനി(47)

261. തിരുപുറം സ്വദേശി(25)

262. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശി(33)

263. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(42)

264. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(20)

265. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(4)

266. പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി(28)

267. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(38)

268. നെട്ടത്താണി സ്വദേശി(30)

269. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(75)

270. നെട്ടത്താണി സ്വദേശി(29)

271. നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി(44)

272. കാഞ്ഞിരവിള സ്വദേശിനി(15)

273. പുന്നക്കുളം സ്വദേശിനി(68)

274. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി(42)

275. പുന്നക്കുളം സ്വദേശി(76)

276. ആക്കുളം സ്വദേശി(37)

277. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(48)

278. വെള്ളല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(45)

279. കുന്നുമ്മേല്‍ സ്വദേശിനി(18)

280. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി(53)

281. കുന്നുമ്മേല്‍ സ്വദേശിനി(48)

282. വെള്ളല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(18)

283. വെള്ളുമണ്ണടി സ്വദേശിനി(34)

284. നീരാഴിക്കോണം സ്വദേശിനി(48)

285. വെള്ളല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(22)

286. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(24)

287. പൂഴനാട് സ്വദേശി(52)

288. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(42)

289. തിരുമല സ്വദേശി(31)

290. അമ്പൂരി സ്വദേശിനി(13)

291. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(49)

292. അമ്പൂരി സ്വദേശിനി(37)

293. കുരിശുമല സ്വദേശിനി(18)

294. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(75)

295. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശിനി(41)

296. പെരുങ്കുഴി സ്വദേശി(66)

297. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(38)

298. കുരിശുമല സ്വദേശി(18)

299. കുരിശുമല സ്വദേശിനി(45)

300. പ്രാവച്ചമ്പലം സ്വദേശിനി(13)

301. പെരുങ്കുഴി സ്വദേശിനി(19)

302. കുരിശുമല സ്വദേശിനി(54)

303. കുരിശുമല സ്വദേശിനി(51)

304. പൂഴനാട് സ്വദേശിനി(28)

305. അമ്പൂരി സ്വദേശി(62)

306. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(65)

307. കുട്ടമല സ്വദേശിനി(45)

308. കാട്ടായിക്കോട് സ്വദേശിനി(35)

309. അമ്പൂരി സ്വദേശിനി(22)

310. വീരണകാവ് സ്വദേശിനി(38)

311. പൂന്തുറ സ്വദേശി(23)

312. വെള്ളറട സ്വദേശി(59)

313. ശാന്തിവിള സ്വദേശി(16)

314. പേട്ട സ്വദേശി(53)

315. മാണിക്കല്‍ സ്വദേശിനി(38)

316. വാമനപുരം സ്വദേശി(35)

317. പുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(24)

318. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(25)

319. ശാന്തിവിള സ്വദേശിനി(13)

320. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(35)

321. തൊഴുവന്‍കോട് സ്വദേശി(60)

322. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(22)

323. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(47)

324. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(31)

325. ശാന്തിവിള സ്വദേശിനി(20)

326. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(56)

327. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(44)

328. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി(57)

329. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(37)

330. നെല്ലനാട് സ്വദേശിനി(52)

331. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(30)

332. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനി(57)

333. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(38)

334. ആര്‍.സി തെരുവ് സ്വദേശി(65)

335. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(5)

336. മണക്കാട് സ്വദേശി(21)

337. നെല്ലനാട് സ്വദേശി(12)

338. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(52)

339. 38 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

340. ശാന്തിവിള സ്വദേശിനി(75)

341. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശിനി(48)

342. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(25)

343. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(58)

344. ശാന്തിവിള സ്വദേശി(23)

345. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(21)

346. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(48)

347. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(49)

348. ശാന്തിവിള സ്വദേശിനി(40)

349. പ്ലാവോട് സ്വദേശി(13)

350. അമരവിള സ്വദേശി(50)

351. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(46)

352. നേമം സ്വദേശി(35)

353. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(32)

354. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(27)

355. മുക്കുന്നൂര്‍ സ്വദേശി(4)

356. പള്ളിവിള സ്വദേശി(15)

357. വെള്ളറട സ്വദേശി(47)

358. കരമന സ്വദേശി(19)

359. 21 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

360. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(24)

361. കുടയല്‍ സ്വദേശിനി(39)

362. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(20)

363. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(45)

364. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(25)

365. അണിയൂര്‍ സ്വദേശി(50)

366. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി(25)

367. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(34)

368. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(26)

369. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(28)

370. കോട്ടുക്കുന്നം സ്വദേശി(33)

371. കളിപ്പാംകുളം സ്വദേശി(53)

372. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(14)

373. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(02)

374. വാമനപുരം സ്വദേശി(34)

375. മുട്ടക്കാട് സ്വദേശി(63)

376. കാട്ടുംപുറം സ്വദേശി(65)

377. ചെന്നിയോട് സ്വദേശി(36)

378. ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(52)

379. മുളയറ സ്വദേശി(44)

380. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(53)

381. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശി(34)

382. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(24)

383. ലക്ഷംവീട് കോളനി സ്വദേശി(73)

384. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(25)

385. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(9)

386. പുത്തന്‍പള്ളി സ്വദേശിനി(23)

387. കരമന സ്വദേശി(44)

388. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(59)

389. കൂവളശ്ശേരി സ്വദേശിനി(7)

390. ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(49)

391. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(26)

392. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി(52)

393. കല്ലിയൂര്‍ സ്വദേശി(36)

394. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(1)

395. ചെന്നിയോട് സ്വദേശിനി(29)

396. ഇടമനക്കുഴി സ്വദേശിനി(8)

397. എള്ളുവിള സ്വദേശി(58)

398. പെരിങ്ങമല സ്വദേശി(77)

399. നീറമണ്‍കുഴി സ്വദേശിനി(33)

400. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(36)

401. കടകംപള്ളി സ്വദേശി(48)

402. കുമാരപുരം സ്വദേശി(32)

403. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(40)

404. ഇടഗ്രാമം സ്വദേശിനി(40)

405. കാട്ടുംപുറം സ്വദേശി(6)

406. 30 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

407. കാട്ടുംപുറം സ്വദേശിനി(31)

408. വെട്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(60)

409. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനി(53)

410. 42 വയസുള്ള സ്ത്രീ

411. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(14)

412. കാവിന്‍പുറം സ്വദേശി(35)

413. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(20)

414. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(45)

415. കാവിന്‍പുറം സ്വദേശിനി(1)

416. കാവിന്‍പുറം സ്വദേശിനി(60)

417. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(18)

418. പുന്നാവൂര്‍ സ്വദേശിനി(27)

419. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശിനി(26)

420. ആനയറ സ്വദേശിനി(53)

421. കരമന സ്വദേശി(62)

422. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(40)

423. കട്ടക്കോട് സ്വദേശിനി(39)

424. 79 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

425. കട്ടക്കോട് സ്വദേശിനി(64)

426. 67 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

427. നെടുങ്ങോട് സ്വദേശിനി(73)

428. കൊടങ്ങവിള സ്വദേശിനി(80)

429. 75 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

430. കുന്നുകുഴി സ്വദേശി(29)

431. വെട്ടിയോട് സ്വദേശിനി(59)

432. വെസ്റ്റ് ഫോര്‍ട്ട് സ്വദേശിനി(41)

433. കണ്ടല സ്വദേശിനി(51)

434. കരമന സ്വദേശി(72)

435. പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശി(31)

436. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(9)

437. നെട്ടത്താനി സ്വദേശി(52)

438. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(56)

439. 31 വയസുള്ള പുരുഷന്‍

440. പുന്നാവൂര്‍ സ്വദേശി(35)

441. വലിയവേളി സ്വദേശിനി(40)

442. വെളിയംകോട് സ്വദേശി(05)

443. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(20)

444. വെളിയംകോട് സ്വദേശിനി(04)

445. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(42)


*ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍-18*


1. തിരുമല സ്വദേശി(31)

2. കണിയാപുരം സ്വദേശി(24)

3. കരമന സ്വദേശി(22)

4. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(74)

5. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(76)

6. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(44)

7. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(85)

8. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(28)

9. കരമന സ്വദേശിനി(64)

10. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(24)

11. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശി(52)

12. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(30)

13. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(46)

14. തലച്ചിറ സ്വദേശിനി(37)

15. കരിമഠം കോളനി സ്വദേശിനി(15)

16. മാണിക്കല്‍ സ്വദേശി(39)

17. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(65)

18. അയിര സ്വദേശി(20)


*വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍-09*


1. കാവുംമൂല സ്വദേശിനി(38)

2. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(28)

3. അമരവിള സ്വദേശിനി(34)

4. 34 വയസുള്ള സ്ത്രീ

5. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(53)

6. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(28)

7. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(28)

8. കരകുളം സ്വദേശിനി(37)

9. വലിയശ്ശാല സ്വദേശിനി(56)


*മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍-02*


1. ആര്‍.സി തെരുവ് സ്വദേശിനി(62)

2. വെള്ളാച്ചിപ്പാറ സ്വദേശി(31)


*മരണപ്പെട്ടവര്‍-03*


1. അമരവിള സ്വദേശി(69)

2. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(65)

3. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സ്വദേശി(56)


Post Top Ad