മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൗജന്യ കോഴി വിതരണപദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, സെപ്റ്റംബർ 19, ശനിയാഴ്‌ച

മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സൗജന്യ കോഴി വിതരണപദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

 


മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഉത്‌ഘാടനം കൈപ്പറ്റി മുക്ക് അങ്കൻവാടിയിൽ  വച്ച് ഗുണഭാക്താ ക്കൾക്ക് മുട്ടക്കോഴികളെ നൽകിക്കൊണ്ട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ആർ. എസ്. വിജയകുമാരി നിർവ്വഹി ച്ചു. ക്ഷേമ കാര്യസ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ മോഹനൻ, പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പർ ശ്രീമതി മിനി വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ  ഡാലിയ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 962500/-രൂപ വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 1750 ഗുണഭാക്തക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി മുട്ടക്കോഴികളെ ലഭിക്കും.Post Top Ad