മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ 75 വയസു വരെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് നാളെ മുതൽ തൊഴിലെടുക്കാം - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഒക്‌ടോബർ 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ 75 വയസു വരെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് നാളെ മുതൽ തൊഴിലെടുക്കാം

 
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ  65 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് നീക്കി.  കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേരത്തെ  വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 75 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വിലക്ക് തുടരും. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വകുപ്പ് തല ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി.   ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് 75 വയസു വരെയുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നാളെ മുതൽ തൊഴിലെടുക്കാം. 

Post Top Ad