ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭയിലെ പുതിയ സാരഥികൾ - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഡിസംബർ 16, ബുധനാഴ്‌ച

ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭയിലെ പുതിയ സാരഥികൾ

 


ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭയിൽ  എല്‍.ഡി.എഫിനു  ഭൂരിപക്ഷം.  31 വാർഡുകളിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. 18 ഇടത്ത്  വിജയിച്ചു. എന്‍.ഡി.എ. ഏഴു വാർഡുകളിലും  യു.ഡി.എഫ്. അഞ്ചു വാർഡുകളിലും  വിജയിച്ചു.

1-ാംവാർഡിൽ എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ലൈല ബി വി എസ് വിജയിച്ചു 

2-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി എ. നജാം വിജയിച്ചു

3-ാം വാർഡിൽ  എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥി ദീപ രാജേഷ് വിജയിച്ചു.
4-ാം വാർഡിൽ  എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥി ശാന്തകുമാരി വിജയിച്ചു.
5-ാം വാർഡിൽ  എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥി ജീവന്‍ലാല്‍ സി.എസ്. വിജയിച്ചു.
6-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി അഡ്വ. എസ്. കുമാരി വിജയിച്ചു.
7-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി അവനവഞ്ചേരി രാജു വിജയിച്ചു.
8-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി അനൂപ് ആര്‍.എസ്. വിജയിച്ചു.
9-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ.പി. രാജഗോപാലന്‍ പോറ്റി വിജയിച്ചു.
10-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി സുധാകുമാരി കെ.എസ്. വിജയിച്ചു.
11-ാം വാർഡിൽ  എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥി സുജി എസ്. വിജയിച്ചു.
12-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി സുധര്‍മ വിജയിച്ചു.
13-ാം വാർഡിൽ  യുഡിഎഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ ജെ രവികുമാര്‍  വിജയിച്ചു.
14-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി രമ്യ സുധീർ വിജയിച്ചു.
15-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി താഹിര്‍ എം വിജയിച്ചു.
16-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ഷീജ ഒ പി  വിജയിച്ചു.
17-ാം വാർഡിൽ  യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ സതി  വിജയിച്ചു.
18-ാം വാർഡിൽ  യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ശങ്കര്‍ ജി  വിജയിച്ചു.
19-ാം വാർഡിൽ  എൽഡിഎഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിതിൻ വി എസ് (ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ)  വിജയിച്ചു.
20-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി എസ് സുഖില്‍ 
21-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ജി തുളസീധരന്‍ പിള്ളവിജയിച്ചു.
22-ാം വാർഡിൽ  എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥി സംഗീതാറാണി വി പി വിജയിച്ചു.
23-ാം വാർഡിൽ  യുഡിഎഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പിവിജയിച്ചു.
24-ാം വാർഡിൽ  എൽഡിഎഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ഗിരിജ ടീച്ചർ  വിജയിച്ചു.
25-ാം വാർഡിൽ  യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വി മുരളീധരന്‍ നായര്‍  വിജയിച്ചു.
26-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ബിനു ജി എസ് വിജയിച്ചു.
27-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി എസ് ഷീജ  വിജയിച്ചു.
28-ാം വാർഡിൽ  എൻഡിഎ . സ്ഥാനാര്‍ഥി ഷീല എ എസ്  വിജയിച്ചു.
29-ാം വാർഡിൽ  എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി ആർ രാജു  വിജയിച്ചു.
30-ാം വാർഡിൽ  എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥി സന്തോഷ്‌ വിജയിച്ചു.
31-ാം വാർഡിൽ  എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി രമാദേവിവിജയിച്ചു.

Post Top Ad