മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഡിസംബർ 16, ബുധനാഴ്‌ച

മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ

 


മുദാക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ 

വാർഡ് - 1 എൽ ഡി എഫ്

 വാർഡ്  2 - ബി ജെ പി 

വാർഡ് 3  - ബി ജെ പി 

വാർഡ് 4 -   യു ഡി എഫ് 

വാർഡ് 6  -  എൽ ഡി ഫ് 

വാർഡ്  7 -  യു ഡി എഫ് 

വാർഡ് 8 -  സ്വതന്ത്രൻ 

വാർഡ് 9 -  എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 10 -  ബി ജെ പി 

Post Top Ad