ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്‌സിലേക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, ഫെബ്രുവരി 18, വ്യാഴാഴ്‌ച

ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്‌സിലേക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

 


മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കായി നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള എസ്.റ്റി വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റിലേക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. ഫെബ്രുവരി 22ന് പകൽ 11ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യാലയത്തിൽ അഡ്മിഷൻ  നടക്കും. എസ്.റ്റി വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും അഭാവത്തിൽ എസ്.സി വിഭാഗം വിദ്യാർഥികളെ പരിഗണിക്കും. ഇനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒഴിവുകൾ കൂടി ഈ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷനിലൂടെ നികത്തും.


റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താൽപര്യമുള്ള എസ്.സി/എസ്.റ്റി വിദ്യാർഥികൾ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം. അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്ടു, കമ്മ്യൂണിറ്റി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവം, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്‌നസ് മുതലായവ) റ്റി.സി എന്നിവ സഹിതം വിദ്യാർഥികൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.dme.kerala.gov.in.

Post Top Ad